THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE  

QUYỀN CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU

QUYỀN CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ TRONG TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU  

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU THEO QUY TRÌNH THÔNG THƯỜNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU THEO QUY TRÌNH THÔNG THƯỜNG  

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CÁC LUẬT, BỘ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CÁC LUẬT, BỘ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021

Covid-19 và vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng cho thuê nhà ở thương mại

Covid-19 và vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng cho thuê nhà ở thương mại

DỊCH COVID-19: GÓC NHÌN PHÁP LÝ VỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

DỊCH COVID-19: GÓC NHÌN PHÁP LÝ VỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

DOANH NGHIỆP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO COVID - 19 THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

DOANH NGHIỆP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO COVID - 19 THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH 

COVID19 - Ý THỨC BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ

COVID19 - Ý THỨC BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ

Một số điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 về minh bạch hóa nguồn vốn góp và xử lý sở hữu chéo

Một số điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 về minh bạch hóa nguồn vốn góp và xử lý sở hữu chéo

Nội dung mới về tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Nội dung mới về tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Hướng dẫn về thu tiền sử dụng, tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Kể từ ngày 06/10/2017, Thông tư số 89/2017/TT-BTC (“Thông tư 89”) của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao tại...

Thông báo