Hướng dẫn về thu tiền sử dụng, tiền thuê đất trong  khu kinh tế, khu công nghệ cao

Hướng dẫn về thu tiền sử dụng, tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Kể từ ngày 06/10/2017, Thông tư số 89/2017/TT-BTC (“Thông tư 89”) của Bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao tại (“Nghị định 35”) đã có hiệu lực.

Theo đó, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao sẽ được xác định dựa trên nguyên tắc sau:

a. Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không thông qua đấu giá

i. Đối với trường hợp doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hàng năm

Tiền thuê đất phải nộp =  Đơn giá thuê đất * Diện tích phải nộp tiền thuê đất

Trong đó, Đơn giá thuê đất = Mức tỷ lệ phần trăm (0,5% - 3%) * Giá đất cụ thể (được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất)

Mức tỷ lệ phần trăm và hệ số điều chỉnh giá đất sẽ do Sở Tài chính nơi đặt Khu kinh tế phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan để xác định theo từng vị trí đất, khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất.

ii. Trường hợp doanh nghiệp trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Nếu phần diện tích tính thu tiền thuê đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên thì giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư theo quy định của Chính phủ về giá đất; và

Đối với trường hợp khác, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và thời hạn thuê đất.

b. Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm thông qua đấu giá

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm sẽ là đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm do Ban quản lý Khu kinh tế xác định và phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ (%) do UBND cấp tỉnh ban hành.

Bài viết liên quan

Thông báo