Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

DTD & ASSOCIATES

DTD và Hợp tác chiến lược

Từ khi đi vào hoạt động DTD luôn duy trì mối quan hệ hợp tác nghề nghiệp với các hãng luật trong nước và quốc tế cũng như các chuyên gia, cố vấn có chất lượng để bổ sung cho nguồn nhân sự và tri thức...

Thông báo