Luật Sư Trần Đức Kiên

Luật Sư Trần Đức Kiên

Giám Đốc / Luật sư Điều hành
T (+84)989.818.488 /(+84)4.6253.7650
Luật sư Hoàng Đặng

Luật sư Hoàng Đặng

Phó Giám đốc/ Luật Sư Thành Viên

T (+84)967970188 / (+84)4.6253.7650

hoangdv@dtd.com.vn. / info@dtd.com.vn

Luật sư Đỗ Đức Khánh

Luật sư Đỗ Đức Khánh

Phó Giám đốc/ Luật Sư Thành Viên

T (+84)906.059.258 /(+84)4.6253.7650

khanhdd@dtd.com.vn / info@dtd.com.vn

Thông báo