Luật Doanh nghiệp - Luật số: 68/2014/QH13

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh...

Thông báo