Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp

Tòa án thường được coi “lựa chọn cuối cùng” cho các bên tranh chấp khi các nỗ lực khác đều bất thành. Tuy nhiên, thủ tục tố tụng tại Việt Nam thường rất tốn thời gian cũng như chi phí, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp có yếu tố nước ngoài mà yêu cầu phải làm việc với không chỉ các cơ quan có thẩm quyền trong nước mà cả nước ngoài. Hơn nữa, ngay cả khi đã có được phán quyết của tòa án hay cơ quan trọng tài, không có gì đảm bảo các phán quyết hay quyết định này sẽ được công nhận và thi hành tại Việt Nam.

Luôn hiểu rõ những vấn đề nêu trên là một yếu tố quan trọng để bộ phận giải quyết tranh chấp của chúng tôi có thể giúp đỡ tốt nhất cho khách hàng đến với chúng tôi để giúp đỡ họ trong “lựa chọn cuối cùng” của mình. Thông thường, khi nhận được vụ việc từ khách hàng, chúng tôi sẽ thu xếp các luật sư và nhà tư vấn nghiên cứu cụ thể, trực tiếp vụ việc và đưa ra các kế hoạch hiệu quả và phù hợp nhằm xử lý vụ việc. Chúng tôi luôn cố gắng làm cầu nối tốt nhất giữa các bên liên quan, không chỉ thông qua việc đưa ra ý kiến tư vấn liên quan tới tranh chấp, và hỗ trợ các bên tranh chấp trong việc đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai, hoặc thậm chí tham gia quá trình giải quyết tranh chấp với tư cách đại diện có thẩm quyền của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài hoặc các cấp tòa án tại Việt Nam. 

Phạm vi Dịch vụ:

● Nghiên cứu và đánh giá các vấn đề của khách hàng trên cơ sở các khía cạnh pháp lý liên quan, thiết lập chiến lược hiệu quả nhất để bảo về quyền và lợi ích của khách hàng trong tất cả các giai đoạn giải quyết tranh chấp liên quan, từ hòa giải, giải quyết tranh chấp tại trọng tài, và/hoặc tòa án;

● Tư vấn, tháp tùng và đại diện khách hàng trong tất cả các giai đoạn giải quyết tranh chấp liên quan, từ hòa giải, giải quyết tranh chấp tại trọng tài, và/hoặc tòa án;

● Các dịch vụ pháp lý hỗ trợ khác sau khi tranh chấp được giải quyết.

Dữ liệu đang được cập nhật ...;

Thông báo