Thị trường vốn

Thị trường vốn

DTD được coi là một trong những công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán với đội ngũ chuyên gia pháp lý được đánh giá cao tại Việt Nam. Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới lĩnh vực này, chúng tôi đã tích luỹ được kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết thông qua rất nhiều dịch vụ pháp lý đa dạng liên quan tới lĩnh vực chứng khoán. Trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý trên thị trường vốn, chúng tôi cũng đã xây dựng được mối quan hệ kinh doanh mật thiết với các cơ quan quản lý, sàn giao dịch, công ty chứng khoán trong nước và quốc tế, cũng như nền tảng khách hàng lớn mạnh nhằm đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Phạm vi Dịch vụ

Thị trường vốn cổ phần
  ● Tái cấu trúc trước IPO
  ● Phát hành riêng lẻ cổ phiếu
  ● IPO trong nước và quốc tế
  ● Tái tài trợ công ty niêm yết bằng cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các công cụ tài chính khác
  ● Niêm yết “cửa sau”
  ● Mua bán, sát nhập, giảm doanh, tái cấu trúc tài sản lớn, huỷ niêm yết và tái niêm yết đối với công ty niêm yết
  ● Phân chia và Repo chứng khoán
  ● Quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là công ty niêm yết                    
  ● Thiết kế các chương trình phát hành ưu đãi cho cán bộ quản lý, chương trình thưởng cổ phiếu cho người lao động
  ● Công bố thông tin và các vấn đề tuân thủ khác sau niêm yết
  ● Các vấn đề liên quan khác của công ty niêm yết
  
Thị trường vốn nợ
  ● Trái phiếu doanh nghiệp
  ● Trái phiếu tài chính
  ● Thương phiếu ngắn hạn

Dữ liệu đang được cập nhật ...;

Thông báo