Hình thức của thoả thuận trọng tài thương mại

Hình thức của thoả thuận trọng tài thương mại

Hình thức của thoả thuận trọng tài thương mại

 

Khoản 4 Điều 18 Luật Trọng tài thương mại quy định Thoả thuận trọng tài vô hiệu khi hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật này.

Như vậy, nếu  thoả thuận trọng tài không tuân thủ theo quy định tại điều 16 Luật Trọng tài thương mại về hình thức, thì thoả thuận trọng tài ấy sẽ bị vô hiệu.

Theo điều 16 Luật Trọng tài Thương mại, thỏa thuận trọng tài có thể tồn tại dưới một trong hai hình thức:

– Là điều khoản trong hợp đồng: Các bên kí kết hợp đồng đồng thời ghi nhận luôn về việc giải quyết tranh chấp bằng TTTM là một điều khoản trong hợp đồng đó. Ví dụ: Công ty A và công ty B kí hợp đồng mua bán gạo, tại Điều 23 hợp đồng này chỉ rõ: “Mọi tranh chấp có liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng TTTM”.

– Thỏa thuận riêng: Các bên kí kết hợp đồng không ghi nhận việc giải quyết tranh chấp bằng TTTM thành một điều khoản của hợp đồng mà ghi nhận thỏa thuận này trong một văn bản hoàn toàn tách biệt với tên gọi thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng TTTM hợp đồng đã kí trước đó. Ví dụ: Công ty A và công ty B nói trên kí thỏa thuận về giải quyết tranh chấp bằng TTTM các vấn đề phát sinh từ hợp đồng mua bán gạo giữa hai công ty nói trên.

Mặt khác, thỏa thuận TTTM không thể tồn tại dưới hình thức lời nói hoặc hành vi mà phải được xác lập dưới hình thức văn bản, bao gồm cả:

– Thỏa thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

– Thỏa thuận được xác lập qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

– Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

– Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

– Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thỏa thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Tóm lại, nếu thoả thuận trọng tài vi phạm hình thức được quy định tại Điều 16 luật trọng tài thương mại thì thoả thuận trọng tài đó sẽ bị vô hiệu.

Bài viết liên quan

Thông báo