Điều kiện và thủ tục thành lập Ban quản trị nhà chung cư

Điều kiện và thủ tục thành lập Ban quản trị nhà chung cư

Điều kiện và thủ tục thành lập Ban quản trị nhà chung cư

1.Căn cứ pháp luật

1.1. Luật Nhà ở 2014

1.2. Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

1.3. Thông tư 28/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung … một số quy định của quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD.

2.Điều kiện thành lập Ban quản trị

Căn cứ Điều 103, Luật Nhà ở năm 2014:

2.1. Đối với nhà chung cư có (i) nhiều chủ sở hữu và (ii) từ 20 căn hộ trở lên thì bắt buộc thành lập Ban quản trị.

2.2. Đối với nhà chung cư có (i) một chủ sở hữu hoặc (ii) có nhiều chủ sở hữu nhưng dưới 20 căn hộ thì không bắt buộc thành lập Ban quản trị.

3.Thủ tục thành lập Ban quản trị

Căn cứ Điều 17, 22 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, các bước thành lập Ban quản trị như sau:

Bước 1: Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận;

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp quận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận;

Bước 3: Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động và đăng ký con dấu.

Hồ sơ bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
  2. Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu ban quản trị;
  3. Danh sách các thành viên ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;
  4. Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

Thời hạn xem xét yêu cầu công nhận Ban quản trị nhà chung cư: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bài viết liên quan

Thông báo